Κυριακή, 15 Απριλίου 2018

ΕΚΔΔΑ: ΑΚΛΗΡΩΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2004-2016


ΙΖ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΛΗΡΩΤΑ ΟΛΚ 2004

1 – ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
Η θέση της Κυβέρνησης στο Ελληνικό πολιτικό σύστημα:
α)Ποιά είναι η διάρθρωση του κυβερνητικού μηχανισμού στην Ελλάδα;
β)Ποιές οι σχέσεις της κυβερνητικής εξουσίας με τους άλλους παράγοντες του πολιτεύματος;
γ)Ποιές οι προϋποθέσεις της αποτελεσματικής λειτουργίας της Κυβέρνησης;


2 – ΚΡΑΤΟΣ 
Το ζήτημα της αμφισβήτησης της κρατικής εξουσίας στην εποχή μας:
α)Ποιοί παράγοντες συμβάλλουν στην αμφισβήτηση της κρατικής εξουσίας στη σύγχρονη εποχή και πώς επηρεάζονται η δομή και η λειτουργία του σύγχρονου κράτους;
β)Ποιός ο ρόλος της κρατικής γραφειοκρατίας στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους;
γ)Πώς συνδέεται η ανωτέρω αμφισβήτηση με την επιχειρηματολογία για το κοινωνικό κράτος;


ΙΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΛΗΡΩΤΟ ΟΛΚ 2006

1 – ΚΡΑΤΟΣ  
Το ζήτημα του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου στην εποχή μας:
α)Υποστηρίζεται ότι το κοινωνικό κράτος αντιστρατεύεται την οικονομική ελευθερία. Επιβεβαιώνεται τούτο στην πρόσφατη ιστορική εμπειρία;
β)Ποιά η σχέση της αρχής του Κοινωνικού Κράτους με την αρχή του φιλελεύθερου κράτους στην σύγχρονη εποχή;
γ)Πώς επηρεάζουν οι διατάξεις του άρθρου 25 στου Συντάγματος 1975/86/2001 τα κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα;


Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΛΗΡΩΤΟ ΟΛΚ 2008

1 – ΚΡΑΤΟΣ  
Η ιδιότητα του πολίτη:
α)Πώς ορίζεται η έννοια του πολίτη κατά το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και ποιές οι τυχόν μεταξύ τους διαφορές;
β)Ποιά δικαιώματα και υποχρεώσεις απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο;
γ)Μορφές της ιδιότητας του πολίτη σε σχέση με τα πολιτικά συστήματα της Αντιπροσώπευσης και της Δημοκρατίας


ΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΛΗΡΩΤΑ ΟΛΚ 2009

1 – ΕΥΡΩΠΗ
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σημαντικές ροές μεταναστών προς την ΕΕ σε τέτοιο βαθμό που, χώρες οι οποίες, κατά παράδοση εξήγαν μετανάστες να μετατρέπονται σε χώρες εισαγωγής μεταναστών. Η ΕΕ προωθεί μια πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο, η οποία αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του πολιτικού συστήματός της.
α) να εξηγήσετε τους λόγους εμφάνισης του φαινομένου της μετανάστευσης.
β) να περιγράψετε τα στάδια ανάπτυξης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης.
γ) Να αξιολογήσετε τις επιπτώσεις του φαινομένου της μετανάστευσης στα εθνικά πολιτικά συστήματα και να καταθέσετε τις προτάσεις σας για το πως πρέπει να διαμορφωθούν οι σχέσεις κράτους-πολίτη στις κοινωνίες υποδοχής των μεταναστών.
2 – ΚΡΑΤΟΣ
α) Γιατί πρέπει να ασκείται έλεγχος πάνω στη δημόσια διοίκηση στα σύγχρονα φιλελεύθερα-δημοκρατικά συστήματα και ποιές είναι οι μορφές ελέγχου της δημόσιας διοίκησης σε εθνικό επίπεδο;
β) Ποιές είναι οι μορφές ελέγχου της δημόσιας διοίκησης των κρατών μελών της ΕΕ από τα όργανα της ΕΕ;
γ) Να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα του ελέγχου της δημόσιας διοίκησης όπως αυτός ασκείται στην Ελλάδα σήμερα.

ΚΒ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΛΗΡΩΤΑ ΟΛΚ 2012

1 - ΚΡΑΤΟΣ
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού κράτους όπως αυτό επικράτησε στην Δυτική Ευρώπη μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο;
α) Ποια τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα την ίδια περίοδο;
β)Πώς επιδρά η τρέχουσα οικονομική κρίση στη σημερινή ευρωπαϊκή και εθνική πραγματικότητα;


2 – ΕΥΡΩΠΗ
Η σημαντικότερη κριτική που ασκείται στο πολιτικό σύστημα της Ε.Ε. είναι το έλλειμμα δημοκρατικής οργάνωσης και λειτουργίας του.
α) Σε τι συνίσταται αυτό το έλλειμμα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο;
β)Ποια η απάντηση της Συνθήκης της Λισαβόνας ως προς τον συγκεκριμένο προβληματισμό;
γ) Πώς συνδέεται η αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης με αυτόν τον προβληματισμό;


ΚΓ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΛΗΡΩΤΑ ΟΛΚ 2013

1 - ΚΡΑΤΟΣ
Οι σύγχρονες εξελίξεις άσκησης δημόσιας πολιτικής σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν οδηγήσει σε διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών και των ρόλων:
α)των πολιτικών κομμάτων,
β)των επαγγελματικών οργανώσεων και
γ)της κοινωνίας πολιτών.


2 – ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Το ζήτημα της μετεξέλιξης της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα :
α) Η σύνθεση του εκλογικού σώματος κατά το Σύνταγμα και τη σχετική νομοθεσία.
β) Η λειτουργία των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα την περίοδο 1974-2013 και τα προβλήματα διαφθοράς.ΚΔ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΛΗΡΩΤΑ ΟΛΚ 2015

1 - ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Η Κυβέρνηση αποτελεί ένα από τα κύρια όργανα του ελληνικού κράτους. Ερωτάται: πως σχηματίζεται η κυβέρνηση στα πλαίσια της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας της χώρας μας, ποιος ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών οργάνων της Κυβέρνησης και πως διασφαλίζεται θεσμικά ο συντονισμός της κυβέρνησης.


2 – ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Η αποκέντρωση στη διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελούν θεσμούς του ελληνικού κράτους και ουσιώδες μέρος της παράδοσης του πολιτικού και διοικητικού συστήματος της χώρας. Ήδη αναγνωρίζονται ρητά από τις αντίστοιχες συνταγματικές διατάξεις. Ωστόσο η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής διοίκησης αποκεντρωμένης διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζει προβλήματα διαχρονικώς.
Ποια είναι τα αίτια για τούτο και με βάση τα κριτήρια του ελληνικού Συντάγματος και ενόψει της αρχής της επικουρικότητας που διασφαλίζεται στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη, ποια η δέουσα αντιμετώπιση του προβλήματος.


ΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΛΗΡΩΤΑ ΟΛΚ 2016

1 - ΚΡΑΤΟΣ
Παρουσιάστε συνοπτικά την ιστορική εξέλιξη της σχέσης νεωτερικού Κράτους και Εκκλησίας στην Ευρώπη.
α) Πως θα περιγράφατε τη θεσμική σχέση Κράτους και Εκκλησίας στην Ελλάδα βάσει του ισχύοντος Συντάγματος;
β) Σχολιάστε το βαθμό εκκοσμίκευσης του ελληνικού κράτους σήμερα.


2 – ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Περιγράψτε τη σχέση νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας με επίκεντρο τη λειτουργία του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο:
α)του πρώιμου φιλελεύθερου κράτους,
β) του σύγχρονου κράτους του 20ου αιώνα και
γ) της "οικονομικής διακυβέρνησης", όπως αυτή περιγράφεται στις ισχύουσες ευρωπαϊκές συνθήκες.

Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

ΕΚΔΔΑ: ΘΕΜΑΤΑ (ΚΛΗΡΩΘΕΝ & ΑΚΛΗΡΩΤΑ) ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2015 (ΚΔ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΚΔ εισαγωγικός διαγωνισμός 2015

Θέμα 1ο (ακλήρωτο) - Νομισματική πολιτική

(Α) Ποιες επιδράσεις επιφέρει στο εγχώριο εμπορικό ισοζύγιο μια υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος σε μια μεγάλη χώρα με ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα;
(Β) Περιγράψτε τις επιδράσεις της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης σε εγχώρια οικονομικά μεγέθη και αξιολογειστε την εφαρμογή της στην περίπτωση της Ελλάδας κατά την τελευταία πενταετία.

Θέμα 2ο (ακλήρωτο) - Ανεργία και απασχόληση

(Α) Ποιες επιδράσεις επιφέρει στη αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής μια μαζική εισροή και απασχόληση ανειδίκευτου αλλοδαπού εργατικού δυναμικού;
(Β) Ποιες δημοσιονομικές επιδράσεις επιφέρει στη χώρα υποδοχής μια μαζική εισροή και απασχόληση ανειδίκευτου αλλοδαπού εργατικού δυναμικού;


Θέμα 3ο (κληρωθέν) - Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζαχ &νομισματική πολιτική


(Α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την άσκηση νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη;
(Β) Πως αξιολογείτε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την Ελλάδα κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση;
(Γ) Ποια επίδραση εκτιμάται ότι θα έχει η πρόσφατη αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων στη διμερή συναλλαγματική ισοτιμία ευρω-δολαρίου και στη διατλαντική κίνηση κεφαλαίων;

ΕΚΔΔΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΛΗΡΩΘΕΝ & ΑΚΛΗΡΩΤΑ) ΚΓ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2013)

ΚΓ εισαγωγικός διαγωνισμός 2013


Θέμα 2ο  (ΚΛΗΡΩΘΕΝ)- Παρεμβατικό κράτος & λειτουργίες κράτους

(Α) Σε ποιες περιπτώσεις σύμφωνα με την νεοκλασική οικονομική θεωρία, ο ελεύθερος ανταγωνισμός δεν οδηγεί σε άριστη κατανομή των οικονομικών πόρων; Αιτιολογείστε την απάντησή σας και δώστε σχετικά παραδείγματα.
(Β) Αναφέρατε και εξηγείστε τις επιπτώσεις των διαφορετικών ειδών μονοπωλίου στην κοινωνική ευημερία. Πως μπορεί το κράτος να παρέμβει προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες του μονοπωλίου;

Θέμα 1ο (ΑΚΛΗΡΩΤΟ) - Κρατικός Προϋπολογισμός

(Α) Περιγράψτε και αξιολογείστε τις δημόσιες δαπάνες με βάση την οικονομική ταξινόμηση.
(Β) Πως ορίζονται οι πρωτογενείς δαπάνες και ποια η σημασία τους για την πορεία του ισοζυγίου του κρατικού προϋπολογισμού και του δημοσίου χρέους;
(Γ) Τι έχει δείξει η διεθνής εμπειρία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δημοσίων δαπανών ως μέσου δημοσιονομικής προσαρμογής σε αντιδιαστολή με τους φορείς;

Θέμα 3ο (ΑΚΛΗΡΩΤΟ) - Ισοζύγιο πληρωμών
(Α) Ποια είναι τα βασικά συστατικά στοιχεία του Ισοζυγίου Πληρωμών και η εξέλιξη τους μετά την ένταξη της ελληνικής οικονομίας στην ευρωζώνη.
(Β) Περιγράψτε την δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και Εξηγείστε πως συνδέεται με την εξέλιξη του ισοζυγίου πληρωμών της.
(Γ) Ποια είναι η σημασία του Ελληνικού Ισοζυγίου Πληρωμών για την έξοδο της Ελλάδας από την σημερινή οικονομική κρίση.

ΕΚΔΔΑ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (2000-2004)

ΙΓ εισαγωγικός διαγωνισμός 2000

Θέμα πολιτικής οικονομίας
Αναφορικά με την αναγκαιότητα μείωσης των πληθωριστικών πιέσεων, ιδίως στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, εκφράζεται σήμερα από πολλούς η άποψη ότι θα πρέπει να περιοριστεί ο ρόλος και η σημασία των μισθολογικών αυξήσεων μέσω του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων και ότι αντ' αυτού θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα, ένα σύστημα διανομής μετοχών των επιχειρήσεων στους εργαζομένους.
(Α) Ποιες θα είναι, σύμφωνα με τους υποστηρικτές αλλά και τους αντιπάλους της άποψης αυτής, οι πιθανές επιπτώσεις μιας τέτοιας πολιτικής στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις.
(β) Ποιες θα είναι οι συνέπειες από μια τέτοια προοπτική στο επίπεδο της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας
(Γ) Ποια είναι εκείνα τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, που διευκολύνουν και ποια είναι αυτά που δυσχεραίνουν την πρακτική εφαρμογή, σε ευρεία κλίμακα μιας τέτοιας πολιτικής.

Θέμα Δημόσια Οικονομικά 
Το κυριότερο κριτήριο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι η δέσμευση ότι το δημόσιο έλλειμμα δεν θα υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ. Η παραβίαση αυτού του ορίου θα επισύρει πρόστιμο, το ύψος του οποίου εξαρτάται από το μέγεθος της απόκλισης από το 3%.
(Α) Ποια είναι τα επιχειρήματα τα οποία στοιχειοθετούν την επιβολή αυτού του κριτηρίου στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
(Β) Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την επιτυχή εκπλήρωση του κριτηρίου αυτού.
(Γ) Ποιο θα είναι το μείγμα της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής στην Ελλάδα ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής με στόχο την εκπλήρωση του κριτηρίου.

ΙΔ εισαγωγικός διαγωνισμός 2001

Θέμα Δημόσια Οικονομικά
Στα πλαίσια αναζήτησης νέων πόρων στον κρατικό προϋπολογισμό, προτείνονται δύο εναλλακτικές πολιτικές. Η μια προβλέπει την αύξηση της φορολογίας κατανάλωσης και της φορολογίας εισοδήματος, η άλλη πολιτική προβλέπει τη συμπλήρωση της αύξησης των πιο πάνω φορολογιών με την ταυτόχρονη αύξηση της φορολογίας περιουσίας.
(Α) Εξηγήστε τα υπερ και τα κατά κάθε μιας από τις δύο αυτές πολιτικές με κριτήριο την κοινωνική δικαιοσύνη.
(Β) Διερευνήστε τις συνέπειες των δύο αυτών πολιτικών στην απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

ΙΕ εισαγωγικός διαγωνισμός 2002

Θέμα Δημόσια Οικονομικά
Για τον προσδιορισμό μιας δίκαιης κατανομής του φορολογικού βάρους έχουν προταθεί δύο διαφορετικές αρχές. Σύμφωνα με την πρώτη αρχή, η φορολογική επιβάρυνση κάθε ατόμου, θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη φοροδοτική του ικανότητα. Η δεύτερη αρχή θεωρεί ότι η φορολογική επιβάρυνση κάθε ατόμου θα πρέπει να είναι ανάλογη με το όφελος που απολαμβάνει από τις δημόσιες υπηρεσίες.
(Α) Αναπτύξτε τη συλλογιστική βάσει της οποίας θεμελιώνεται κάθε μια από αυτές τις δύο αρχές.
(Β) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα τους και τα μειονεκτήματά τους;

ΙΣΤ εισαγωγικός διαγωνισμός 2003

Θέμα Πολιτικής Οικονομίας (κληρωθέν) 
(Α) Να διευκρινισθούν οι έννοιες της ενιαίας αγοράς (ΕΑ) και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Να προσδιοριστεί η συμβολή τους στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.
(Β) Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία της ΕΑ και της ΟΝΕ;
(Γ) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες, καθώς και οι αδυναμίες και οι κίνδυνοι, από την ΕΑ και την ΟΝΕ για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και των επιμέρους χωρών μελών της;

ΙΖ εισαγωγικός διαγωνισμός 2004

Θέμα Πολιτικής Οικονομίας  2004 (κληρωθέν)
Τον τελευταίο καιρό συζητείται έντονα το θέμα των πληθωριστικών πιέσεων στις Ευρωπαϊκές Οικονομίες.
(Α) Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η στρατηγική της νομισματικής πολιτικής της για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού; Πιστεύετε ότι η πολιτική αυτή θα πρέπει να είναι ενιαία για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην ΟΝΕ ή όχι;
(Β) Με ποιόν τρόπο κατά τη γνώμη σας θα πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδος να χειριστεί τους μηχανισμούς νομισματικού ελέγχου που έχει στη διάθεσή της ώστε να εξαλείψει πληθωριστικά φαινόμενα στην οικονομία της χώρας μας;

Θέμα Πολιτικής Οικονομίας 2004 (ακλήρωτο)
Η πρόσφατη διεύρυνση της ΕΕ προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αναμένεται ότι θα προκαλέσει σημαντικές οικονομικές επιδράσεις όχι μόνο στο εσωτερικό των χωρών αυτών, αλλά και στις άλλες χώρες - μέλη της ΕΕ.
(Α) Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα εν δυνάμει οφέλη και κόστη που θα προκαλέσει τη διεύρυνση αυτή, τόσο για την ΕΕ όσο και για τα νέα κράτη μέλη;
(Β) Ποια ει΄ναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα εν δυνάμει οφέλη και κόστη που θα προκαλέσει η διεύρυνση αυτή για τη χώρα μας;
(Γ) Ποιες οι προοπτικές ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης των νέων κρατών μελών με τις υπόλοιπες χώρες;

Θέμα Πολιτικής Οικονομίας  2004 (ακλήρωτο)
Σε μια οικονομία που συναλλάσσεται με άλλες οικονομίες και οι επενδύσεις είναι αυτόνομες, να εξετάσετε και να αναλύσετε τις επιδράσεις που θα ασκηθούν στο επίπεδο της συνολικής ζήτησης και του εισοδήματος, όταν μεταβληθούν ταυτόχρονα και ισόποσα:
(α) οι δημόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες και οι άμεσοι φόροι
(β) οι δημόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες και οι έμμεσοι φόροι
(γ) οι μεταβιβαστικές πληρωμές και οι έμμεσοι φόροι

ΕΚΔΔΑ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1985-1998


Α εισαγωγικός διαγωνισμός 1985

Ποιες προϋποθέσεις και ποια επιχειρήματα στηρίζουν, καθώς και ποιες προϋποθέσεις και ποια επιχειρρηματα αποκρούουν την άποψη ότι το κράτος είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις πληθωριστικές τάσεις μιας οικονομίας, ασκώντας νομισματική πολιτική.

Β εισαγωγικός διαγωνισμός 1986

Ο ρόλος της χρηματαγοράς στην πολιτική επενδύσεων σε καθεστώς οικονομίας της αγοράς.

Γ εισαγωγικός διαγωνισμός 1987

Σχολιάστε τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού δανεισμού στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Δ εισαγωγικός διαγωνισμός 1988

Ποια θεωρείται ότι είναι η επίδραση της εφαρμογής νέας τεχνολογίας στην αύξηση της παραγωγής και στο επίπεδο της εργατικής απασχόλησης.

Ε εισαγωγικός διαγωνισμός 1989

Για την προιούσα υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος όλοι εκφράζουμε παράπονα. Ως κοινωνία όμως είμαστε εξαιρετικά φειδωλοί στην λήψη μέτρων που θα αποτρέψουν τη συνέχιση της υποβάθμισης. Από οικονομική πάντοτε άποψη που οφείλεται κατά τη γνώμη σας αυτή η αντίφαση;

ΣΤ εισαγωγικός διαγωνισμός 1991

Ποια είναι τα μέσα που διαθέτουν οι φορείς διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων του ισοζυγίου πληρωμών;

Ζ εισαγωγικός διαγωνισμός 1992
Ποιες είναι οι γενικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση του κλίματος των βιομηχανικών επενδύσεων και ποια ειδικότερα μέτρα πολιτικής λαμβάνονται για την προώθηση τους.

Η εισαγωγικός διαγωνισμός 1992
Ποιοι είναι οι στόχοι ενός σταθεροποιητικού προγράμματος σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία και ποιοι οι βασικοί άξονες πολιτικής για την 
επίτευξη αυτών των στόχων.

Θ εισαγωγικός διαγωνισμός 1993
Δημόσιο χρέος: έννοια, κατηγορίες, κυρία αίτια και τρόπος δημιουργίας του. Επιπτώσεις της ύπαρξης μεγάλου χρέους στην οικονομία.

Ι εισαγωγικός διαγωνισμός 1994
Σε τι είδους δραστηριότητες αναφέρεται η έννοια της παραοικονομίας και ποια σχέση υπάρχει στην πρόσφατη ανάπτυξη της παραοικονομίας στην Ελλάδα και στην ραγδαία διεύρυνση του δημοσίου χρέους, καθώς και στη διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα.

ΙΑ εισαγωγικός διαγωνισμός 1997
Ποια θα είναι η επίπτωση μιας γενικευμένης μείωσης του χρόνου εργασίας στην απασχόληση και στην οικονομία.

ΙΒ εισαγωγικός διαγωνισμός 1998

Πως συνδέεται το αίτημα της ελευθερίας του ανταγωνισμού ρυθμιστικών παρεμβάσεων του κράτους στην αγορά;

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

ΕΣΔΔΑ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (κληρωμένα & ακλήρωτα) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2003-2012

ΙΣΤ εισαγωγικός διαγωνισμός

ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2003 (κληρώθηκε)ΕΑ & ΟΝΕ

Να διευκρινιστούν οι έννοιες της ενιαίας αγοράς (ΕΑ) και της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ). Να προσδιοριστεί η συμβολή τους στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 
Α) Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην δημιουργία της ΕΑ και ΟΝΕ;
Β) Ποια τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες καθώς και οι αδυναμίες και οι κίνδυνοι από την ΕΑ και την ΟΝΕ για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των επιμέρους χωρών μελών της.


ΙΖ εισαγωγικός διαγωνισμός

ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2004 (κληρώθηκε) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα & Νομισματική Πολιτική-Πληθωρισμός


Τον τελευταίο καιρό συζητείται έντονα το θέμα των πληθρωριστικών πιέσεων στις ευρωπαϊκές οικονομίες.
Α) Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η στρατηγική της νομισματικής πολιτικής της για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού;
Β) Με ποιον τρόπο κατά τη γνώμη σας πρέπει η τράπεζα της Ελλάδος να χειριστεί τους μηχανισμούς νομισματικούς ελέγχου που έχει στη διάθεσή της, ώστε να εξαλείψει πληθρωριστικά φαινόμενα στην οικονομία της χώρας μας;

ΙΗ εισαγωγικός διαγωνισμός

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2005

ΘΕΜΑ 1ο (κληρώθηκε) Παρεμβατικό κράτος & Δημόσιες Επιχειρήσεις

Α) Για ποιο λόγο είναι σκόπιμη η επιχειρηματική δραστηριότητα του κράτους;
Β) Θεωρείτε ότι έχει γίνει αποτελεσματική χρήση των παραγωγικών συντελεστών από τις δημόσιες επιχειρήσεις βάση όποιου οικονομικού δείκτη επιλέξετε εσείς.
Γ) Πως επιδρούν οι ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων επιχειρήσεων στην παραγωγικότητα, στην απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας; 

ΘΕΜΑ 2ο (ακλήρωτο) Ισοζύγιο πληρωμών

Τα τελευταία χρόνια στο νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, γίνεται έντονη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών.
Α) Σε ποιο βαθμό το ισοζύγιο πληρωμών αντανακλά την ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας;
Β) Ποιοι παράγοντες, μικροοικονομικοί και μακροοικονομικοί θα μπορούσαν να βελτιώσουν το ισοζύγιο πληρωμών μιας μικρής ανοιχτής οικονομίας όπως της Ελλάδας και συνεπώς την ανταγωνιστικότητά της;

ΘΕΜΑ 3ο (ακλήρωτο) Μορφές αγοράς & Δημόσια Αγαθά-Εξωτερικότητες

Είναι γνωστό ότι το σύστημα της αγοράς λειτουργεί με βάση το μηχανισμό των τιμών. Έτσι στη διαδικασία παραγωγής εμπλέκονται ανταγωνιστικές, ολιγοπωλιακές και μονοπωλιακές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ορισμένες στρεβλώσεις στη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς. Το σύστημά της πχ δεν ενδιαφέρεται να προσφέρει δημόσια αγαθά γιατί δεν αναμένεται να εισπραχθεί τιμή για αυτά. Επίσης, αυτό παράγει μικρότερεες ήμεγαλύτερες από τις κοινωνικά επιθυμητές ποσότητες αγαθών, που προκαλούν εξωτερικές οικονομίες.
Α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οι κανόνες λειτουργίας της πλήρως ανταγωνιστικής αγοράς, του ολιγοπωλίου και του μονοπωλίου;
Β) Ποια είναι η έννοια, το περιεχόμενο και τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά των δημόσιων αγαθών;
Γ) Ποιες οι ιδιότητες και το περιεχόμενο των αγαθών, των οποίων η παραγωγή ή η κατανάλωση συνεπάγεται θετικές ή αρνητικές εξωτερικές οικονομίες και σε τι διαφέρουν τα αγαθά αυτά από τα δημόσια αγαθά;

ΙΘ εισαγωγικός διαγωνισμός

ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2006 (κληρώθηκε) Δημοσιονομική-Νομισματική Πολιτική&ΕΕ

Α) Ποιος είναι ο βαθμός ελευθερίας των χωρών μελών της ΕΕ στην διαμόρφωση δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής.
Β) Υφίσταται και σε ποιο βαθμό συμπληρωματικότητες και αντιθέσεις όσον αφορά την (α) Αναπτυξιακή πολιτική και (β) την πολιτική ανταγωνισμού μέσα στο πλαίσιο ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης.


Κ εισαγωγικός διαγωνισμός

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2008

ΘΕΜΑ 1ο (ακλήρωτο) Ανεργία

Α) Να αναλύσετε τις διάφορες μορφές ανεργίας και τα άιτια αυτών.
Β) Να συζητήσετε τα μέτρα που έχει στη διάθεσή της η πολιτεία για την αντιμετώπιση της ανεργίας.
Γ) Τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητείται το θέμα της ευελιξίας με ασφάλεια της αγοράς εργασίας ποιες είναι οι κοινωνικές και οι οικονομικές συνέπειες από την υιοθέτηση της πολιτικής αυτής;

ΘΕΜΑ 2ο (κληρώθηκε) Ισοζύγιο Εξωτερικών Πληρωμών


Α) Ποια είναι τα συστατικά μέρη στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών μιας χώρας.
Β) Πως η διεθνή ανταγωνιστικότητα μιας χώρας αντανακλάται στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών της.
Γ) Να συζητήσετε τα προβλήματα του ελληνικού ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών και να προτείνετε τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών στην σημερινή διεθνή πραγματικότητα.

ΘΕΜΑ 3ο (ακλήρωτο) Κρατικός Προϋπολογισμός

Α) Να αναλύετε τα συστατικά μέρη και τις λειτουργίες του κρατικού προϋπολιγισμού.
Β) Να εξετάσετε τα αίτια και τις συνέπειες των δημοσιονομικών ελλειμμάτων καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών.
Γ) Να συζητήσετε τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις μιας χώρας μέλους της οικονομικής νομισματικής ένωσης και να σχολιάσετε την ελληνική εμπειρία.


ΚΑ εισαγωγικός διαγωνισμός

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2009

ΘΕΜΑ 1ο (ακλήρωτο) ΟΝΕ & ΣΣΑ

Α) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις λειτουργίας της ΟΝΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Β) Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την συμμετοχή στην ΟΝΕ.
Γ) Πως κρίνετε την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τήρηση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης;

ΘΕΜΑ 2ο (ακλήρωτο) Παρεμβατικό κράτος & Δημόσιες Επιχειρήσεις

Α) Ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ιδιωτικοποίησης των Δημόσιων Επιχειρήσεων;
Β)  Γιατί σε μια μικρή και ανοικτή οικονομία όπως η ελληνική είναι ευκολότερη η δημιουργία ολιγοπωλιακών καταστάσεων;
Γ) Με ποιους τρόπους μπορεί να βελτιωθεί η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας;

ΘΕΜΑ 3ο (κληρώθηκε) Οικονομική κρίση & Ελλάδα

Α) Ποια θεωρείτε ως βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής διεθνούς οικονομικής κρίσης;
Β) Να αξιολογίσετε την επίδραση της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία.
Γ) Ποιες κατευθύνσεις πολιτικής προτείνετε για την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης της ελληνικής οικονομίας;


ΚΒ εισαγωγικός διαγωνισμός

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2012

ΘΕΜΑ 1ο (ακλήρωτο) Κρατικός Προϋπολογισμός

Α) Ταξινομήστε και αξιολογήστε τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής του.
Β) Με βάση τα παραπάνω σχολιάστε την εξέλιξη των δημοσίων δαπανών και την πηγή χρηματοδότησής τους μέτά την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κοινότητα/ευρωπαϊκή ένωση.

ΘΕΜΑ 2ο (ακλήρωτο) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Α) Ποιος ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας στην ευρωζώνη;
Β) Η πολιτική επιτοκίων της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην μακροοικονομική σταθερότητα.
Γ) Εξηγήστε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής σε διάφορες χώρες μέλη της ευρωζώνης με αναφορά στην θεωρία και σε εμπειρικά παραδείγματα.

ΘΕΜΑ 3ο (κληρώθηκε) Εξωτερικότητες

Α) Αναλύστε την έννοια των εξωτερικών οικονομικών και επιβαρύνσεων, τα αίτια που τις προκαλούν και τις επιπτώσεις που συνεπάγονται για την κοινωνία και την οικονομία.
Β) Ποια μέσα έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη για την ενθάρρυνση - αποθάρρυνση δραστηριοτήτων που προκαλούν εξωτερικές οικονομίες και επιβαρύνσεις.
Γ) Με βάση τα παραπάνω, σχολιάστε την περίπτωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ


Προβληματισμοί σε ζητήματα γενικού ποινικού δικαίου: αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος

Αφορμή του προβληματισμού συνιστά το εξής σχολικό παράδειγμα: ο Α πυροβολεί τον Β για να τον σκοτώσει, ο Β όμως δεν πεθαίνει ακαριαία, αλλά  τραυματίζεται σοβαρά. Κατά τη διακομιδή του Β στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, αυτό συγκρούεται με άλλο όχημα με αποτέλεσμα το θάνατο του Β.
Το ανωτέρω παράδειγμα μας φέρνει αντιμέτωπους με το θεμελιώδες ζήτημα του ποινικού δικαίου, την αναζήτηση της αιτιώδους συνάφειας, άλλως του αντικειμενικού αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συμπεριφοράς του δράστη και του αποτελέσματος. Ακόμη και αν επιτεύχθηκε ο εγκληματικός σκοπός του δράστη, για τον οποίο άλλωστε προέβη στην εγκληματική συμπεριφορά του, τον πυροβολισμό του θύματος, δεν είναι δεδομένη η ευθύνη του για την τέλεση του ολοκληρωμένου εγκλήματος. Πως ανευρίσκεται, λοιπόν, η συνδρομή του αιτιώδους συνδέσμου;
Σύμφωνα με την κρατούσα θεωρία για την εξεύρεση του αιτιώδους συνδέσμου στο ποινικό δίκαιο, τη θεωρία του ισοδυνάμου των όρων, κάθε όρος που δεν μπορεί να υποτεθεί ότι λείπει, χωρίς να συναπολείπεται και το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, είναι αιτιώδης ως προς το αποτέλεσμα, όλοι δε οι αιτιώδεις όροι που συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην επέλευση αυτού είναι μεταξύ τους ισοδύναμοι. Με βάση τη θεωρία αυτή, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά του Α ήταν αιτιώδης ως προς το αποτέλεσμα του θανάτου του Β, διότι αν δεν είχε πυροβολήσει τον Β, δε θα είχε καταλήξει ο τελευταίος στο ασθενοφόρο και άρα δε θα πέθαινε εξαιτίας του τροχαίου αφού δε θα ήταν παρών στη θανάσιμη σύγκρουση. Είναι όμως ο θάνατος του Β έργο της συμπεριφοράς του Α; Και αν η πρώτη και «αυθόρμητη» προσέγγιση οδηγεί τον αναγνώστη σε καταφατική απάντηση, ας αναλογισθούμε το εξής παράδειγμα: ο Α τραυματίζει όλως ελαφρά το Β, κατά λάθος αυτή τη φορά και ο Β αποφασίζει να επισκεφθεί το νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο, προτού όμως προλάβει να φτάσει, εμπλέκεται σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα και πεθαίνει.
Μήπως διευρύνεται, λοιπόν, υπερβολικά το αξιόποινο του Α αν αναγνωρίσουμε ότι πραγματώνει την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας είτε εκ προθέσεως είτε εξ αμελείας, αντίστοιχα, στα ανωτέρω παραδείγματα; Με άλλα λόγια, επιχειρώντας μια γενική διατύπωση του προβληματισμού: πότε το αποτέλεσμα συνιστά πραγματικά έργο του δράστη, έργο της δικής του συμπεριφοράς; Προς την κατεύθυνση εξεύρεσης μιας δικαιότερης λύσης, έχουν υποστηριχθεί αρκετές θεωρίες που τοποθετούν, πλάι στο φυσιοκρατικό κριτήριο της θεωρίας του ισοδυνάμου των όρων, αξιολογικής χροιάς κριτήρια. Αξιοσημείωτη στο πεδίο αυτό είναι η θεωρία του αντικειμενικού καταλογισμού, σύμφωνα με την οποία εκτός από την αιτιότητα, για να αναχθεί η απαξία του αποτελέσματος στη συμπεριφορά που το προκάλεσε αιτιωδώς, απαιτείται και συνάφεια κινδύνου, δηλ. απαιτείται το αποτέλεσμα να συνιστά πραγμάτωση ενός νομικά σημαντικού κινδύνου, εκείνου εξαιτίας του οποίου είναι άδικη η συμπεριφορά του δράστη. Τέτοια συνάφεια δεν συντρέχει όταν το αποτέλεσμα οφείλεται στην τύχη, σε συμπεριφορές τρίτων ή του ίδιου του παθόντος που θέτουν διαφορετικούς κινδυνογόνους παράγοντες οι οποίοι εν τέλει πραγματώνονται στο αποτέλεσμα, ήταν όμως εκτός της δυνατότητας ελέγχου του δράστη.
Με βάση τις ανωτέρω σκέψεις οδηγούμαστε στο τελικό συμπέρασμα ότι λόγω έλλειψης συνάφειας κινδύνου, το αποτέλεσμα του θανάτου του Β δεν μπορεί να καταλογισθεί αντικειμενικά στη συμπεριφορά του Α, ο οποίος ευθύνεται μόνο για την απόπειρα του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως.

Ειρήνη Μακρυκώστα,
Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών &
Εγκληματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ)


Ο μηχανοδηγός Μ παίρνει τη στροφή με 80 χλμ αντί της νόμιμης ταχύτητας των 70 χλμ με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί το τρένο και να τραυματιστούν 5 επιβάτες. Εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι οι γραμμές ήταν τόσο φθαρμένες όπου και με 40 χλμ να πήγαινε το τρένο, ο εκτροχιασμός δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί.

Ερωτάται:
Υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος;

Απάντηση από βιβλίο Μυλωνόπουλου:

Στην υπό κρίση περίπτωση παρατηρούμε ότι το αποτέλεσμα του εκτροχιασμού δεν προκλήθηκε αιτιωδώς από την αντικειμενικά πλημμελή συμπεριφορά του μηχανοδηγού Μ, η οποία και ήταν πρόσφορη να το προκαλέσει (=πήρε τη στροφή με 80 χλμ αντί της νόμιμης ταχύτητας των 70 χλμ) αλλά θα επέρχετο ακόμη και αν ο Μ είχε φερθεί επιμελώς αφού οι γραμμές ήταν τόσο φθαρμένες όπου και με 70 χλμ να έπαιρνε τη στροφή ο Μ, ο εκτροχιασμός δεν θα αποφεύγετο.

Με άλλα λόγια: όταν το έννομο αγαθό δεν μπορεί να προστατευθεί (=επειδή η προσβολή του είναι αναπόφευκτη) δεν έχει νόημα και να απαιτείται σύννομη συμπεριφορά ως προς αυτό. Για να επιβάλλει η Πολιτεία ποινή στον δράστη πρέπει το αποτέλεσμα να οφείλεται στην αντικειμενική παραβίαση του καθήκοντος επιμελείας.

Κατά συνέπεια, δεν αρκεί αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της συμπεριφοράς και του αποτελέσματος, κατά τη θεωρία του ισοδυνάμου των όρων αλλά απαιτείται επιπλέον το αποτέλεσμα να συνιστά πραγμάτωση εκείνου ακριβώς του κινδύνου που έθεσε ο δράστης με την πλημμελή συμπεριφορά του δηλ. του κινδύνου που δεν θα είχε δημιουργηθεί αν είχε συμπεριφερθεί επιμελώς.  Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι έργο του δράστη μόνον εφόσον αυτός μπορούσε αντικειμενικά να το αποφύγει.

Επομένως, στην περίπτωση αυτή δεν πληρούται καν η αντικειμενική υπόσταση του εξ αμελείας εγκλήματος. Πρόκειται για τις περιπτώσεις της λεγόμενης νόμιμης εναλλακτικής συμπεριφοράς.Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 2017-2018


Για τους επιτυχόντες πατήστε ΕΔΩ

και λόγω κενών θέσεων καλούνται οι επιτυχόντες / επιλαχόντες του 2016-2017 πατήστε ΕΔΩ


Συγχαρητήρια σε όλους!!!!

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ)

Για λόγους αρχείου και εν αναμονή της προκήρυξης του ΚΣΤ Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ, εδώ η Έγκριση του Κανονισμού Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδίοικησης (ΦΕΚ 606 Β'/22-2-2018). 

Καλό κουράγιο και καλή προετοιμασία εύχομαι σε όλους/όλες!